2019 GÜNCEL SRC SINAV SORULARI

SRC SORULARI
SRC Çalışma Yeri

Çalışırken Dikkate Alın

Bu konu da güncel sorulardan çalışmanızın size büyük faydası olacaktır. Konu anlatımlı kitaplardan destek almanız konuyu ezbere değil de bilinci öğrenmenizi sağlayacaktır unutmayın. Daha kapsamlı bilgi almak, takıldığınız noktalar da tarafımızdan destek almak için isterseniz whatzap danışma hattımızdan destek ala bilir ya da info@ekodan.net mail atarak cevap ala bilirsiniz.

Test Ve Soruların Devamı

201. Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce etkilenir?

A) Kan dolaşımı

202. İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

D) Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır 
203. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinde sıkma/boğma uygulayarak, kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanama durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

D) Turnike uygulaması

 204. ADR’ye göre, Paketleme grubu I aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? 

A)Çok tehlikeli 

205. ADR ye göre; tehlikeli maddeler kaç ana sınıfta toplanmıştır?

B) 8

206. İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen \”X\” işareti ne anlama gelir? 

A) Bu madde su ile reaksiyona girer 

207. Sigortada mali sorumluluk kavramı neyi ifade eder? 

B) Bir kazaya yol açarak, üçüncü kişilerin zarara uğramasından kanunen sorumlu olma ve tazminat ödemekle yükümlü tutulma halidir.

208. Sigorta sözleşmelerinde sözleşmeye konu risk oluştuğunda meydana gelen hasarı onarmak üzere ödenen tazminat hangisidir? 

 B) Hasar tazminatı 

209. Karayolarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sürücülerin hukuki sorumluluklarından biri değildir?

D) Kazaya karışan araçlardaki eşyaları tahliye etmek

210. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

D) Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar

211. Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir 

212. Karayolu Taşıma Yönetmeliği\’ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

C) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur. 

213. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Taşıt Kartı üzerinde yer alması zorunlu olan bilgilerden değildir? 

B) Sürücünün adı soyadı 

 214. \”Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az ……net olarak görülebilecek şekilde ……ebadında teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması zorunludur.\” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz. 

B) 150 metreden – 150×25 cm. 

215. Aşağıdakilerden hangisinde araçların trafikten men edilmesi gerekir. 

A) Mali mesuliyet sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.

216. İki veya daha çok karayolunun kesişmesi ya da birleşmesi ile oluşan ortak alana ne ad verilir?

B) Kavşak 

217. Aşağıdakilerin hangisinde sürücü geriye gidebilir?

B) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamada.

218. Görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir? 

 C) Geçiş üstünlüğü 

219. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?

B) Doğrudan gözlem becerisi

220. I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek. II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek. III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek . IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek. Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir? 

B) II-III-I-IV 

221. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.

 223. Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir? 

E)Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır

224. Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Emme-sıkıştırma-ateşleme-eksoz

225. Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüklü ağırlık 

226. Hava frenli bir araçta hava basıncı çok çabuk düşüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

 B) Borularda ve rekorlarda kaçak vardır.

227. Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?                                              A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır

228. \”Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte …………, diğer hallerde ………..kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur.\” Yukarıdaki boşlukları doldurunuz 

B) 15 kilometre – 20 kilometre 

229. İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır? 

D) Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün motorlu araçlarda en az 2 adet 

230. Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir? 

B) Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta 

231. Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir? 

C) Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar. 

232. “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir? 

C) 9

233. AETR’ye göre; her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır? 

A) 8

234. AETR’ye göre; herhangi bir onbeş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez? 

B) 90

235. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

D) Gidilecek güzergahı belirler

240. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

B) Düşünmeden hareket etme. 

241. Trafik işaretlerine uymada; önceliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir? 

B) Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları 

242. Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir? 

B) Araç ergonomisinde değişim.

243. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir? 

B) Empati yeteneği 

244. Aşağıdakilerden hangisi “Mobil izleme Sisteminin” amaçlarından birisi değildir?

C) Personelin eğitilmesi. 

245. Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir? 

A) Sürücü Bilgi Takip Sistemi 

246. Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir? Yerleşim yeri dışında Otoyolda 

D) 30 km. 50 km. 60 km. 

247. Aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır ? 

B) Sınıf 2.2

248. Aşağıdakilerden hangisi sıvı madde yangınlarıdır ? 

B) B sınıfı yangınlar 

249. Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır? 

B) Araçta taşıma sınırından fazla yük ve yolcu taşınması yüzünden meydana gelen zararlar. 

250. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır? 

B) 8 iş günü içinde 

251. Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir? 

B) 30

252. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir? 

B) Nakliyat Emtia Sigortası 

253. Limit noktası nedir? 

A) Virajlara yaklaşırken virajın keskinliğini anlamayı sağlayan yöntemdir.

254. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

B) Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir. 

255. Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır? 

B) Gümrük kapılarını 

256. Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/500.000 den küçük olan haritalardır? 

C) Küçük ölçekli haritalar 

257. Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?

A) Çevreden bilgi toplama süresinde artış 

258. Yara yerinde yabancı cisim varsa ilk müdahale nasıl olmalıdır? 

B) Yabancı cisme dokunulmaz etrafı sargı bezi ile sarılır.

259. Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir? 

D) Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi 

260. Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 

D) Soğuk tatbik edilir. 

261. Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

 B) Takip mesafesini arttırarak, yolun sağındaki yol çizgisi takip edilir. 

262. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar kiralık araç kullanamaz? 

D) P2 

263. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; N2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için, şube veya acente şeklinde örgütlenmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur

A) En az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 2 ilde 

264. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, K1, K3, L1, M1, M2, N türü, P türü yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır? 

C) 20

265. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taşıtın yaşı, imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

266. Yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır? 

D)Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

267. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

B) Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.

268. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre , tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.

269. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler? 

C) 10

270. “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz. 

A) 10 dakika öncesi veya sonrasına

271. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

D) 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli düzenlenir.

272. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir? 

C) D1 ve B1

273. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır? 

D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

274. Seyahat acenteleri hizmetlerine göre kaç grupta toplanırlar?

B) A, B, C olmak üzere 3 grup

275. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

B) Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir.

276. Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?

B) Güzergah

277. \”D1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………… ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.\” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?

C) Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere

278. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı

279. Karayolu Taşıma Kanununa göre, aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi Şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

B) Arızi

280. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, boyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

C) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 14 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.

281. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?

D) Yaş şartı aranmaz

282. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur

283. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?

D) 20

284. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

C) 19

285. Seyahat Acenteleri mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

D) Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri

286. \”Yetki belgesi sahipleri her seferde ……… yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla ……… personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.\” Karayolu Taşıma Yönetmeliği\’ne göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

B) 1 – 2 

287. Müşterisiyle tartışan bir şoförün yardımcısını azarlaması aşağıdaki davranışlardan hangisine örnektir?

C) Yön değiştirme

288. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yolcunun 35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.

289. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

D) Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir

290. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

A) 10

291. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir

292. Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?

B) 1.6 mm

293. Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülmezler?

B) 15 km

294. Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında ne yapılır?

D) Sis farları yakılır, takip mesafesi arttırlır, yolun sağındaki yol çizgisi, çizgi yoksa yolun sağ sınırı takip edilir

295. Aşağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?

D) Dünya haritası

296. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisi sadece Türk vatandaşları için yurtiçi turlar düzenleme yetkisine sahiptir?

C) C Grubu seyahat acenteleri

297. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?                             

B) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılabilir.

298. Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir

299. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

B) Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir

300. Karayolu Taşıma Kanunu\’na göre aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun kapsamı içerisinde yer alır?

C) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yolcu taşımaları

301. Su birikintilerinde lastiklerin yerle teması kaybetmeleri halinde aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir? 

C) Gazı kesmeli, direksiyonu düz tutmalıdır

302. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

B) Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu

303. Karayolu Taşıma Kanununa göre birden fazla gidiş ve dönüş seferinde, aynı kalkış yerinden aynı varış yerine kadar, önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir? 

D) Mekik sefer 

304. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır? 

A) 75 

305. A türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz? 

C) 8

306. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir? 

B) Özmal koltuk kapasitesine göre

307. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B) D3-D4 

308. Turizm taşımacılığında “Paket Tur”un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

C) Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder. 

309. Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir? 

310. Motor boğulması nedir? 

D) Silindire fazla hava girmesi. 

311. Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

C) Alternatör yatakları bozulur. 

312. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre en az dört tekerlekli ve yolcu taşımasında kullanılan motorlu araçlar hangi sınıf araçlardır ? 

B) M Sınıfı 

313. I- Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir. II – Hafta tatili en az 24 saattir. Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) I doğru II yanlış 

314. Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

D) 65 yaşından gün almamış olmaları,

315. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcunun biletini açık bilet haline getirebilmesi için, araç hareket etmeden ne kadar zaman önce müracaat etmesi gerekir? 

D) 12 saat 

316. Güvenli hız nedir? 

C) Araç hâkimiyetinin elimizde olduğu hız 

317. Öndeki aracı sollamak istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? 

D) Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve açık olmasına dikkat etmek 

318. Hızı 90 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 45 m

319. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır? 

A) A Grubu seyahat acenteleri 

320. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır? 

B) Her 14 koltuk için en az 1 adet 

321. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için araç kabini içinde yapılan kontroldür?

 D) Hepsi 

322. Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir? 

B) 1 ay 

323. Araç kullanırken yakıt tasarrufu için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

D) Hepsi 

324. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

D) Aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte değişik ücret tarifesi uygulanabilir.

325. Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15 kalp masajı – 2 suni solunum

326. Aşağıdakilerden hangisi uykusuz yola çıkan sürücünün gösterdiği davranışlardan biri değildir?

D) Sinyal vererek şerit değiştirme

327. Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar.

328. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin sigorta genel şartları aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? 

C) Hazine Müsteşarlığı

329. Virajlara girildiğinde hangi yöndeki tekerleklerin ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?

B) Dönülen yöndeki tekerleklerin

330. Aşağıdakilerden hangisi karda araç kullanma kurallarından değildir?

B) Lastiklerin havasını indirmek


Bu konuda güvenilir ve hızlı çözüm için bize başvurunuz. Uygun fiyat ve doğru hizmet için Ekodan Danışmanlık.

Adres: İstanbul Anadolu Yakası ve İstanbul Avrupa yakasın da

Kurbağlıdere Cad. Süheyla Hanım İş merkezi No:26/B Hasanpaşa Kadıköy / İSTANBUL

Yaman Evler Mah. Alemdağ Cad. Recep Ağa Sok. No:1 Kat:1 Son durak Ümraniye – İSTANBUL

Büyükdere Cad. Latilokum Sk. No: 1 Kat:4 Mecidiyeköy / İSTANBUL

Mail: info@ekodan.net

Tel:0(216)4669476  Cep:0(533)6293482 / 0(544)6293482

Whatsapp Danışma Hattı: 0(533)6293482

Hizmet Türleri;

  • Ulaştırma Bakanlığı Mevzuat danışmanlığı.
  • A-B-C-D SINIFI Normal ehliyet türleri.
  • İş Makinası Ehliyet Türleri / G Ehliyet Türleri.
  • SRC-ODY-ÜDY Belgeleri.
  • Psikoteknik Belgesi.

SRC Belgesin de hizmet verdiğimiz il ve ilçeler.

Ankara, Maltepe, Kartal, Pendik, Ataşehir, Bostancı, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyliği, Sancaktepe, Şile, Şişli, Gebze, Tuzla, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Arnavutköy, Beyoğlu, Samandıra, Sancaktepe, Mecidiyeköy.

BİZİ TERCİH ETMENİZ MENFAATİNİZ İCABIDIR…

Ocak 2021
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031